OBCHODNÉ PODMIENKY

 Všeobecné obchodné podmienky

 1. Základné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. 

Predávajúci:
Ehang s.r.o.
IČO: 50520555
Neplatca DPH
Mamateyova 1547/22
85104 Bratislava
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 114271/B
 
Kontaktné údaje:
www.odliateslaskou.sk
Mgr. Jana Čavojská
Tomášikova 26, 82101 Bratislava
(ďalej len „predávajúci“)
 
Kupujúci:
Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania.

Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.

2. Objednávka a uzavretie zmluvy

Za návrh zmluvy sa podľa Občianskeho zákonníka považuje odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim na základe ponuky predávajúceho v e-shope. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho dochádza k uzavretiu zmluvy.

3. Cena tovaru a platobné podmienky

Cena tovaru je určená podľa platného cenníka a pozostáva z ceny tovaru, ceny dopravy a ceny spôsobu platby. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Celkové náklady na doručenie sa zobrazia v prehľade košíka a kupujúci si pred odoslaním objednávky sám zvolí spôsob doručenia.

Faktúra o predaji tovaru je kupujúcemu zaslaná vopred elektronickou poštou. 

4. Platba za tovar

Predávajúci akceptuje nasledovné spôsoby platby za tovar doručovaný na Slovensko:
- On-line platba kartou - nie je spoplatnená
- Prevod na účet - nie je spoplatnený, tovar je odoslaný po pripísaní platby na účet predávajúceho
- Dobierkou - zaplatíte pri prevzatí tovaru, poplatok za dobierku je 1,90,- €
V hotovosti - na adrese Tomášikova 26, 821 01 Bratislava

 

Predávajúci akceptuje nasledovné spôsoby platby za tovar doručovaný do zahraničia:
- On-line platba kartou - nie je spoplatnená

- Prevod na účet - nie je spoplatnený, tovar je odoslaný po pripísaní platby na účet predávajúceho

Bankové spojenie:
VÚB banka
Majiteľ účtu: Branislav Holička

IBAN: SK78 7500 0000 0040 2807 3701

5. Dodanie tovaru

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru.

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar načas alebo prípadne vôbec, oznámi túto skutočnosť bezodkladne kupujúcemu a dohodne sa s ním na ďalšom postupe.

V prípade dohody o vrátení peňazí kupujúcemu bude mu táto suma vrátená a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.

Predávajúci poskytuje nasledovné spôsoby dopravy tovaru na Slovensku:

- Kuriér na adresu
- Slovenská pošta
- Packeta - výdajné miesto
- Osobný odber na Tomášikovej 26 v Bratislave

 

Predávajúci poskytuje nasledovné spôsoby dopravy tovaru do zahraničia:

- Kuriér na adresu

6. Odstúpenie od zmluvy

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť až do okamihu odovzdania tovaru v prípade nedostupnosti tovaru, neuhradenia alebo neprevzatia objednávky kupujúcim v lehote 14 dní. Pred odstúpením je predávajúci vždy povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho. Ak už kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14 kalendárnych dní.

Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového elektronického obchodu.

V prípade vrátenia tovaru sa tovar považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, do 14 pracovných dní odo dňa vrátenia tovaru predávajúcemu.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy prostredníctvom vyplného formulára na odstúpenie od zmluvy (na konci VOP) a následne ho zašlite na náš email sviecky@odliateslaskou.sk. 

Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou balíka alebo  doporučeného listu.

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. 

Kupujúci je povinný vracaný tovar zabaliť tak, aby sa zabránilo jeho poškodeniu počas prepravy a zabezpečiť doručenie tovaru na vlastné náklady. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Právo na odstúpenie od zmluvy kupujúci nemá, ak bol tovar vyrobený na základe špeciálnej objednávky.

Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Fotografie produktov na stránke sú ilustračné nakoľko sa jedná o ručnú prácu a možné odchýlky vo vzhľade tovaru, ktoré neovplyvňujú kvalitu výrobku, nie sú dôvodom na reklamáciu tovaru.

Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na výmenu tovaru, ak je dostupný, alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

7. Ochrana osobných údajov

Kupujúci uvedie predávajúcemu svoje meno, adresu doručenia vrátane PSČ, telefónneho čísla emailu.

Kupujúci (v prípade ak je právnickou osobou alebo podnikateľom) oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Predávajúci sa zaväzuje zaobchádzať a nakladať s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s platnými právnymi predpismi a zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.

Vaše osobné údaje môže byť poskytnuté predávajúcim tretím stranám na účely doručovania objednaného tovaru a iným oprávneným subjektom na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, ak predávajúcemu vznikne takáto povinnosť. Používaním internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

8. Záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti neupravené kúpnou zmluvou a týmito VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky (najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov). 

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek písomne zmeniť tieto VOP tak, že na stránke internetového obchodu www.odliateslaskou.sk zverejní nové znenie VOP.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na stránkach internetového obchodu www.odliateslaskou.sk.

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Formular_na_odstupenie_od_zmluvy_SVETLUSKA 

FORMULÁR NA REKLAMÁCIU TOVARU

 Formular_na_reklamaciu_tovaru_SVETLUSKA

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 1.5.2022